Pytheas hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, daarom willen we in deze privacy verklaring duidelijkheid geven over de manier waarop uw persoonsgegevens gebruikt worden. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pytheas houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement. verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. vragen om u uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Uw persoonsgegevens als lid (recreatief en competitie)
Als u zich aanmeldt bij de vereniging dan hebben we enkele standaard persoonlijke gegevens van u nodig, waaronder naam, adres, geboortedatum, email, telefoonnummer, foto en een bankrekeningnummer. Natuurlijk hebben we deze gegevens nodig om de contributie te innen, maar vooral om contact met u op te kunnen nemen (dit gebeurt over het algemeen per email) en om eventueel briefpost te kunnen bezorgen. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u in te schrijven bij de basketbalbond. De Nederlandse Basketbal Bond gebruikt Sportlink; uw gegevens worden hierin vastgelegd (zie kopje sportlink verderop). De geboortedatum is nodig om te bepalen in welke leeftijdscategorie u valt. De foto dient voor visuele controle van competitiespelers door de scheidsrechters tijdens wedstrijden. Als recreatief lid is daarom een foto niet strikt noodzakelijk, maar mocht u besluiten om onverwacht een wedstrijd mee te spelen (dat is beperkt toegestaan als recreant), dan is het wel heel praktisch dat dit al geregeld is, dus het heeft als recreatief lid wel de voorkeur om ook een foto te verstrekken.

Uw persoonsgegevens als vrijwilliger
Als vrijwilliger hebben we slechts uw naam, adres, email en telefoonnummer nodig, puur om u te kunnen bereiken. U wordt niet ingeschreven bij de bond. Echter gebruiken wij voor onze (leden)administratie Sportlink, welke wordt gefaciliteerd door de bond (zie kopje sportlink hieronder).

Sportlink
Sportlink is een applicatie welke wordt voorgeschreven door de Nederlandse Basketbal Bond (NBB), als vereniging ben je verplicht om hierin de (leden)administratie te voeren. Sportlink wordt beheerd door Sportlink Services B.V.; zowel de NBB als Sportlink Services hebben in principe toegang tot deze data, maar zijn gehouden aan de verwerkersovereenkomst en hun eigen privacy verklaringen.

Social media
Pytheas heeft een aanwezigheid op social media, zoals bijvoorbeeld Facebook. Het volgen en reageren op deze accounts wordt niet door Pytheas vastgelegd.

Gebruik door derden
Pytheas deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Uw gegevens worden alleen gedeeld als dat strikt nodig is voor de uitvoering van de activiteiten van de vereniging. Een voorbeeld hiervan is het versturen van verenigingsbrede email; hiervoor wordt een externe applicatie gebruikt (MailChimp); uw naam en emailadres staan daar ook geregistreerd. Deze applicatie is vooraf gescreend dat zijn uw informatie niet verder zullen delen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk (middels het indienen van een inschrijfformulier) toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Pytheas bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Uw persoonsgegevens staan opgeslagen bij Sportlink Services B.V. (zie kopje Sportlink). Als verwerker hebben zij de benodigde maatregelen genomen om te voorkomen dat onrechtmatige toegang kan worden verkregen.

Rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uwzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: info@pytheas.nl.